“ SUPERTOT” - Documents

“ SUPERTOT”

Please download to get full document.

View again

of 5
6 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
“ SUPERTOT”. EPISODI 1. VOCABULARI: Brètol Facinerós Invulnerable Inexorable EXPRESSIONS: Afluixar la mosca Com si sentís ploure Començar a repartir lenya. EPISODI 2. VOCABULARI: Tità Reporter Cafre Icterícia Felinitat Perversitat Insípides EXPRESSIONS:
Document Share
Document Transcript
“SUPERTOT”EPISODI 1VOCABULARI:
 • Brètol
 • Facinerós
 • Invulnerable
 • Inexorable
 • EXPRESSIONS:
 • Afluixar la mosca
 • Com si sentís ploure
 • Començar a repartir lenya
 • EPISODI 2VOCABULARI:
 • Tità
 • Reporter
 • Cafre
 • Icterícia
 • Felinitat
 • Perversitat
 • Insípides
 • EXPRESSIONS:
 • Solucionar les coses a cops de puny
 • Deixar com un drap brut
 • Menys gemecs i més actuar
 • QÜESTIONS COMPRENSIÓ:
 • Com sabem quan estem davant Bill o del personatge del Supertot?
 • EPISODI 4VOCABULARI:
 • Transeünts
 • Brogit
 • Embranzida
 • EXPRESSIONS:
 • Caure de quatre grapes
 • Fer la bleda
 • Fer patxoca
 • QÜESTIONS COMPRENSIÓ:
 • ....Pisos nous de cinc anys, amb dotze famílies vivint a cada replà. I a punt de caure. Esquerdes pertot arreu... volen indemnitzacions, volen que se’ls torni els diners. ¿Com ho volen solucionar els de Gran Drac?
 • EPISODI 5-6VOCABULARI:
 • Estrafolària
 • Palplantat
 • Embalum
 • Imprudència
 • Guarnir
 • Crispació
 • EXPRESSIONS:
 • Volo cap a...
 • Tinc el cap bullint....
 • Fer alguna cosa en un tres i no res
 • Tocar pirandó
 • DIBUIXAR: la trampa que li han preparat al Supertot; la corda amb la politja, l’espelma i el bloc de pedra.
  Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks