Panggilan Mesy Alumni

Please download to get full document.

View again

of 4
77 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Mesyuarat
Document Share
Document Transcript
  PERSATUAN ALUMNISEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN TIPUS 72400 SIMPANG DURIAN,JELEBU NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS _________________________________________________________________________________________  Kepada Tarikh : 28 April 2011 _____________________________  _____________________________  Tuan/puan MESYUARAT PENYELARASAN MAJLIS MAKAN MALAM ALUMNI SKDT KE-3, 2011 Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk2!uka itanya tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat seperti terse#ut di atas pada ketetapan seperti #erikut : $ Tarikh:29 April 2011 J! aa#$Ma%a:2&30 p'#a()T' pa#:*ilik +'raka( SK !ria( Tip!% %Kehadiran tuan/puan ke mesyuarat terse#ut amat$amatlah dihargai #agi mem#in angkan perkara$perkara untuk ke#aikan #ersama!ekian, terima kasih *ERK.IDMAT UNTUK A+AMA, *AN+SA DAN NE+ARA/ !aya yang menjalankan tugas, ___________________________   E(& Mh A i i( A!llah $S'#ia!%ahaMali% Maka( Mala P'r%a#!a( Al! (i SKDT  PERSATUAN ALUMNISEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN TIPUS 72400 SIMPANG DURIAN,JELEBU NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS _________________________________________________________________________________________  &uj : 'il ( )dlmmknmlm2011  Tarikh : 28 April 2011 Kepada : ____________________________  ____________________________  Tuan,  JEMPUTAN KE MAJLIS MAKAN MALAM PERSATUAN ALUMNI SK DURIAN TIPUS SE*A+AI PENERIMA ANU+ERA.4SUM*AN+AN Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk2 !ehu#ungan itu, tuan/puan adalah dijemput hadir ke majlis yang terse#ut #agimenerima anugerah/sum#angan yang akan di#erikan pada ketetapan yang #erikut : Tarikh : * +ei 2011 ari: !a#tu+asa: 800 mlm Tempat : -erkarangan !K Durian Tipus% .ntuk makluman tuan/puan majlis terse#ut akan dihadiri tetamu kehormat iaitu ' Datuk !eri .tama &ais atim,!-!,!+K,!-DK,D!!, Ahli -arlimen  ele#u merangkap +enteri -enerangan, Komunikasi, Kesenian dan Ke#udayaan !emoga kehadiran tuan/puan akan memeriahkan lagi majlis itu nanti!ekian terima kasih *ERK.IDMAT UNTUK NE+ARA/ !aya yang menjalankan tugas,- +A3A& 'T A'. !A+A-engerusi emputan /Kuasa Kerja,+ajlis +akan +alam -A!KDT  PERSATUAN ALUMNISEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN TIPUS 72400 SIMPANG DURIAN,JELEBU NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS _________________________________________________________________________________________  &uj : 'il ( )dlmjmpt/mjlmknmlm2011  Tarikh : 28 April 2011 Kepada : '/#hg/Datuk/Datin/Tn/-n/, ____________________________, ____________________________  Tuan,  JEMPUTAN KE MAJLIS MAKAN MALAM PERSATUAN ALUMNI SK DURIAN TIPUS Dengan segala hormat dan tak4imnya perkara di atas adalah dirujuk2 !uka ita dimaklumkan, '/#hg/Datuk/Datin/Tn/-n adalah dijemput hadir ke +ajlis +akan +alam terse#ut pada ketetapan #erikut : Tarikh: 5 M'i 2011 .ari: Sa#!Ma%a: 6&00 l T' pa#: P'rkara()a( SK D!ria( Tip!% % .ntuk makluman '/#hg/Datuk/Datin/Tn/-n/ p'(a!() !#a a a( #'#a ! k'hr a# Mali% Maka( Mala i(i ialah Y* Da#7 S'ri U#a a Dr Rai% *i(  Ya#i , M'(#'ri P'('ra()a(, K !(ika%i, a( K'!a8aa( 'ra()kap Ahli Parli '( J'l'!&  'ersama$sama ini disertakan kad jemputan( satu tempat duduk)untuk  '/#hg/Datuk/Datin/Tn/-n !emoga kehadiran '/#hg/Datuk/Datin/Tn/-n akan memeriahkan lagi majlis itu nanti!ekian terima kasih5 1 +alaysia, &akyat Didahulukan, -en apaian Diutamakan6!aya yang menjalankan tugas, T !7D .'9& '9 !7D A9-engerusi +ajlis +akan +alam-ersatuan Alumni !KDT  Silaka( %ahka( k'haira( Y*4Yh)4Da#!k4Da#i(4T(4P( '()a( '()h!!()i :  -n &osmah 't !ilong ; 01<%=>8*8> -n +a?ar 't A#u !amah ; 01<%%2=81 -ej!K Durian Tipus $ 0=<181ski !/u -A!KDT  PERSATUAN ALUMNISEKOLAH KEBANGSAAN DURIAN TIPUS 72400 SIMPANG DURIAN,JELEBU NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS _________________________________________________________________________________________   Tarikh : 1< +ei 2011 Kepada@ __________________________, __________________________  Tuan,  JEMPUTAN KE MALAM PEN+.AR+AAN J4KUASA MAJLIS MAKAN MALAM PERSATUAN ALUMNI SK DURIAN TIPUS Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk2 !ehu#ungan itu, tuan/puan adalah dijemput hadir ke jamuan terse#ut pada ketetapan yang #erikut : Tarikh : 20 M'i 2011 .ari: J! aa#Ma%a: 6&00 l T' pa# : Ka(#i( SK D!ria( Tip!% % .ntuk makluman tuan/puan jamuan ini diadakan sempena meraikan kejayaan -erastuan Alumni !K Durian Tipus mengadakan +ajlis +akan +alam 'ersama ' Datuk &ais atim, +enteri -enerangan, Komunikasi Dan Ke#udayaan pada * +ei 2011 yang lalu !emoga tuan/puan dapat melapangkan masa untuk hadir ke jamuan ini !ekian terima kasih ang 'enar,
Previous Slide

The Book of Gwynnite

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks