Minit Mesyuarat Ko Ku 1 2017

Please download to get full document.

View again

of 5
241 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
kokurikulum
Document Share
Document Transcript
  SEKOLAH MENENGAH AGAMA NILAIMINIT MESYUARAT KOKURIKULUM Bilangan 1/2017 Tarikh: 30 November 2016 Tempat: Bilik Mesyuarat M! Nilai #$!%&'!N T&%! $!%&' BILNAMASEBAB TIDAK HADIR 1!&(! )!(*&N! B&NT& +!!)!'M#N!N%! #'T! ,M2N--' !(*&N B&NT& ! !(&(,#N.!! ,#,#'& !!N3'-B&!$ B&NT& M!$&%&N,#N.!! ,#,#'& !!NM-$% N!B!& B&N $!M%!N,#N.!! ,#,#'& !!N&T& !(&*! B&NT& !B%* !$!B,#N.!! ,#,#'& !!N !.#N%! M#!'!TB&*N!M!+!!T!N1'&!$ B&NT& .$!(!*&,#N.#T!2!B%* $!*&M B&N -T$M!N., 13&T& !M&N!$ N.!N B&NT& !B%**!$., $#MN-'&(!N B&NT& M-$!M#% !*!M., - '& *M'!$&% B&N !B%4 +!*&*. M, B!$!!6!&!$ B&NT& # B-N.. M, ,!&7-- 5$!$&'! B&NT& $& . M, !&N M!T#M!T&  N-' M!'%&!$ B&NT& N-'%&N. M, #M!N&!!N8(B!&%!$ B&NT& #M!N10-*!!T& B&NT& !B% $!%&11M-$!M!% $!(!N B&N $!M'&12M$!MM!% N&)!&* B&N !'*13M$!MM!% $!&'* !N!' B&N !B M!N!N1M$!MM!% $!)&( B&N M-$% .$!(!*&1M$!M!% +!M!***!&* B&N !B% +!*&*16'-(!N! B&NT& %#'!N&17&T& $!%&+!$ B&NT& M-$% %!%1'!N& B&NT& !**!B%&N18('&!!T& B&NT& M!N!)   20'-(!&%! B&NT& !B% '!$M!N21N!%&!$ B&NT& M-$% !%!$22N--' )!(&*!$ B&NT& )&*23&T& '&! B&NT& B!$'%&N2M-$!MM!% +!M!***!&* B&N $!!N2M!'&!N& B&NT& M-$% !&N26N--' )!'!$!$ B&NT& !M'&27!' M!T'! B&NT& !B%* '!$M!N2N-' )!%$&*!$ B&NT& !B%**!$  1409apan ,engerusi240,engesahan Minit Mesyuarat 3/2016340,erkara  perkara berbangkit40,embentangan ;an ,erbin9angan41,ost Mortem ukan Tahunan ekolah 42Tugasan okurikulum 201743,erbin9angan ,en9apaian ;an penyertaan/,!+ /N&*!M/,engurusan )ail4,erhimpunan okurikulum 20174 e<ohanan ukan Tahunan ekolah 201740$al  hal lain4140!,!N ,#N.#'& M!+*&141 ,engerusi memulakan mesyuarat ;engan ba9aan ummul kitab !l)atihah dan berterima kasih atas kehadiran guru-guru yang terlibat dan guru-guru yang turut menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum Kali Pertama bagi sesi  persekolahan tahun 2014 240,#N.#!$!N M&N&T M#!'!T !*& # 3/2016%i9a;angkan oleh : ,n Nor Mar;iah binti Nor;in%isokong oleh : ,n iti uria binti Bahru;in340,#' !'!=,#' !'! B#'B!N. &T341,engurusan )ail 34141., okurikulum mengingatkan agar semua guru menyiapkan >ail yang tertangguh pa;a tahun 2016434142etiap guru penasihat nit Beruni>orm ? guru penasihat kelab ;an persatuan ;an guru sukan permainan agar menye;iakan kertas ker<a untuk persatuan/ba;an beruni>orm/sukan permainan masing=masing434143,ertan;ingan sukan antara rumah ;i buat pa;a hu<ung tahun ;an telah ;isertai oleh pela<ar=pela<ar tingkatan 3 ;an tingkatan 3414,ermainan ;alaman ti;ak ;apat ;i<alankan kerana bilik sukan se;ang ;ikemaskini43414,erhimpunan kokurikulum ber<alan ;engan lan9er4 !;a beberapa pertan;ingan semasa berlangsungnya perhimpunan kokurikulum434146 elab lul !lbab belum mempunyai >ail4 %an guru penasihat perlu se;iakan >ail pa;a tahun 2017434147., okurikulum men9a;angkan agar ik 'os@ana men9ari guru pakar bola tampar untuk member latihan intensi> ;an kemahiran kepa;a pela<ar4  3414,rogram 1M 1  ., okurikulum minta semua guru memberi ker<asama ;engan turun bersama ;engan pela<ar434148 aAa; kaki tia;a penyertaan peringkat ;aerah pa;a tahun 20164  Tindakan : Semua guru penasihat unit  40,#MB#NT!N.!N %!N ,#'B&N!N.!N41,ost Mortem ukan ekolah 20164141 e<ohanan ukan ekolah telah berlangsung pa;a bulan 22 -ktober 2016 ;engan meriah44142emua ,enta;bir? .uru=guru? &B ;an pela<ar telah menyumbang ;an sama= sama men<ayakan ke<ohanan sukan tahunan pa;a kali ini44143+ohan keseluruhan pa;a tahun 2016 ialah rumah merah4414,a;a tahun 2016 a;alah kali pertama ;ia;akan sukan tahunan ;i pa;ang sekolah4414Beberapa penambahbaikan perlu ;ilakukan untuk meratakan pa;ang sekolah? ini kerana ramai atlet  <atuh semasa berlari ;i pa;ang4  Makluman 42T.!!N - '& *M4241etiap guru telah ;iberi tugasan masing=masing semasa mesyuarat4 4242.uru yang men;apat <aAatan guru penasihat ba;anberuni>orm ti;ak akan ;iberi sebagai guru penasihat kelab persatuan4 4243emua guru terlibat ;engan sukan permainan ;an 1M 14424!ktiviti kokurikulum akan ;ilaksanakan pa;a setiap hari 'abu <am 10400 hingga 11400 Tindakan : Semua guru  penasihat unit  43,#'B&N!N.!N ,#N!,!&!N ,#N#'T!!N ,!+ /N&*!M 4341N&*!M a;alah ;i baAah bi;ang bahasa44342,!+ telah ;isiapkan oleh setiausaha kokurikulum 201644343Tarikh perhimpunan kokurikulum tahun 2017 akan ;itetapkan oleh ., okurikulum4 434,ermainan atur ber<aya antara pen9atur terbaik? manakala olahraga atlet sekolah men;apat 11 ;aripa;a 23 434Manakala pertan;ingan bola sepak atlet sekolah  men;apat tempat ketiga ;aerah44346%alam pertan;ingan olahraga ;aerah kita men;apat emas ;alam a9ara lempar 9akera4  Makluman 4 #+-$!N!N  !N T!$N!N 2017441 e<ohanan sukan tahunan akan ;ia;akan pa;a bulan !pril 20174 Tarikh akan ;itetapkan pa;a mesyuarat yang akan ;atang4442 &B ;isarankan agar terlibat ;alam ke<ohanan sukan tahunan 2017  Tindakan : Semua guru penasihat unit  40$!*  $!* *!&N 41 Pengerusi memaklumkan bahawa kehadiran murid perlu sekurang-kurangnya 90% dan pada tahun 201 kehadiran murid keseluruhan adalah 100% dan berharap ia dapat diteruskan! 42 Pengerusi men adangkan agar unit beruni#orm mengadakan akti$iti atau  pertandingan seperti memasak untuk melatih murid!!& Pengerusi memberitahu kertas ker'a akti$iti untuk mengadakan sesuatu program harus diran ang! !4 Pengerusi men adangkan agar mesyuarat (gung kelab)persatuan* unit beruni#orm serta permainan 1m1s dan rumah sukan yang akan bermula pada  Januari 201 diperuntukkan 1 minit setiap unit!   Tindakan : Semua guru penasihat unit  640 ,#NT, Pengerusi berharap agar semua guru penasihat unit bertanggung'awab melaksanakan tugasan Kokurikulum dan membuat persediaan bagi setiap pertandingan yang akan diadakan!+ebih banyak pen apaian bagi membantu sekolah mendapat ,kor terbaik dalam ,KPM!  Tindakan : Semua guru penasihat unit  %ise;iakan oleh?%isemak oleh?
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks