Local Health Centers Project

Please download to get full document.

View again

of 4
380 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
HEALTH CENTER IN RURAL AREA WITH THE PEOPLE´S PARTICIPATION PROJECT PRESENTATION OF PROJECT AND DEVELOPMENT PLAN - PRINCIPLES OF THE PROJECT
Document Share
Document Tags
Document Transcript
  Lanil Ejilwe Njcwj}~ P}ahjnw „ P}j~jcwiwkac „ Gickjl Fa~wj} gi ^klvi}jil/j~wiwj/p}inwknj#jz =00;Ej}j k~ i ~ea}w }jilkw{/nejnb ac teiw ei~ eippjcjg }jdi}gkcd teiw K gjvjlapjg kc Icdali minb kc wej 50~ & ;0~# EK^WA][  Minb kc wej 50~ K ti~ ta}bkcd i~ i w}ikcj} icg nac~zlwicw fa} i ioj}knic/pa}wzdzj~j naopic{ nilljg FA]O!Wjncafa}oi, w}ikckcd pjaplj f}ao oa~w af wej akl naopickj~ apj}iwkcd kc Icdali, iw ic Kc~wkwzwj ciojg Kc~wkwzwa Cinkacil ga~ Pjw}þlja~tekne k~ laniwjg ~oj 9: bo f}ao ^zomj kc wej Bticxi/^zl P}avkcnj#Wej Ejilwe Gjpzw{ fa} wej p}avkcnj, tea ei~ ~kcnj pi~~jg iti{, icg wej njcw}il davj}cojcw eig lkcj~ af n}jgkw f}ao wej Ta}lg Micb icg iw/wej/wkoj/ciojg NJJ %Jz}apjic Zckac+ wa }jmzklg > oikc ea~pkwil~8 Pa}wa Iomako, Diomjli icg^zomj# I~ i ~kgj/lkcj, ej ticwjg wa kopljojcw wej }jnavj}{ a} ~jwwkcd zp af lanil ejiwe njcw}j~ we}azde wej p}avkcnj# Icg ej ipp}ainejg oj mjniz~j ej bcjt K ti~ ~wzg{kcd I}nekwjnwz}j iw wej wkoj# Ej g}kmmljg ic kgji icg, tejc K }jwz}c ioacwe liwj}, fa} o{ ~ekfw wej}j, K eig g}itc/zp i }jil ~bjwne# Ej ti~ jliwjg)### K ti~ imlj wa diwej}jg wadjwej}, minb kc Pa}wzdil, i wjio af ~pjnkilk~w~8 Ic i}nekwjnw, i mzklgj}, i cz}~j icg i ganwa}, ic jnacaok~w, icg i fjt awej}~ tkwe lkfjjupj}kjcnj kc ju/Pa}wzdzj~j If}kni#Ojicteklj, teklj kc Icdali, K ti~ dkvjc f}jj/innj~~ wa wej vkllidj~ icg awej} laniwkac~, ~a K fjg wej p}ahjnw tkwe wej oikc jljojcw~ weiw oigj ~jc~j wa lanil, ~jlf/djcj}iwkvj cjwta}b af ejilwe!w}ikckcd njcw}j~, tej}j caw acl{ ejilwe jupj}w~tazlg mj w}ikcjg %pi}i icg fzll/fljgdjg cz}~j~+ mzw il~a plzomj}~, jljnw}knkic~ icg awej} i}wk~ic~###2 Naoozckniwkac mjwtjjc lanil ejilwe njcwj}~ icg wej w}igj~ j~wimlk~ejg tazlg djcj}iwj i lanil jnacao{ i~ tjll### Il/kc/ill, tj oigj i p}apa~il fa} 9: af ~zne njcwj}~, wa mj mzklw, w}ikcjg icg kopljojcwjg avj} i > {ji} pj}kag kc weiw p}avkcnj, tkwe ic avj} na~w iw wej wkoj af =,:00,000 Z^G# Tj iwwikcjg i n}a~~/Okck~w}{ ipp}avil, icg kckwkil inn}jgkwiwkacf}ao Ta}lg Micb icg NJJ n}jgkw lkcj~# Wejc nioj wej Lzicgi Ti} af 9;;=### Ioacd awej} w{pknil p}amljo~, K wejc oavjg wa ~jjb wej ikg af gkffj}jcw ACD~, eivkcd acj af wejo ~kopl{ napkjg icg w}kjg wa kopljojcw kw kc Icdali, mjekcg o{ minb ~aoj = a} > {ji}~ liwj}# WEJ MI^KN^ EJILWE NJCWJ] KC ]Z]IL I]JI TKWE WEJ PJAPLJ·^PI]WKNKPIWKAC P]AHJNWP]J^JCWIWKAC AF P]AHJNW ICG GJVJLAPOJCW PLIC /P]KCNKPLJ^ AF WEJ P]AHJNWWEJ ]JILKW[ AC WEJ D]AZCG]z}il naoozckwkj~, gk~plinjg f}ao li}dj z}mic njcwj}~ icg~w}znwz}j~ af oagj}c gjvjlapojcw, i}j gjp}kvjg af mi~knkcf}i~w}znwz}j kc p}aoawkcd gjvjlapojcw8 jopla{ojcw, ojgki,ejilweni}j icg jgzniwkac tekne, nazpljg tkwe wej linb af kcf}i~w}znwz}j icg ekde mk}we }iwj, }j~zlwkcd kc wej nliko af oic{lkvj~, pi}wknzli}l{ ioacd neklg}jc icg {azcd pjaplj / wej fzwz}j af inazcw}{#Wek~ p}ahjnw ti~ p}jpi}jg kc i ~pjnkfkn f}iojta}b8 Kc wej ji}l{ ;0~icg iw wej }jyzj~w af wej Okck~w}{ af Ejilwe Davj}cojcw af Icdalitkwe wej ~zppa}w af wej Ta}lg Micb, ti~ i naop}jejc~kvj ~z}vj{ af eaz~kcd nacgkwkac~ icg ojweag~ af nac~w}znwkac kc wej p}avkcnj af Bticxi / ~azwej}c Icdali, icg dkvjc i lkcj dzkgkcd wej ekcdj iuk~ti~ wej koojgkiwj cjjg wa }jfanz~ wej ta}b af CDA~ kc wej fkjlgtekne }j~zlwjg kc wej gk~pj}~il af }j~az}nj~ kcjpwkwzgj af jffjnwkvjcj~~ gj~k}jg#TJIBCJ^^J^ WA AVJ]NAOJWej}j i}j ~jvj}il gkffj}jcw w{pj~ af gjp}kviwkac weiw ifflknw wej }z}il papzliwkac, icg wek~ Lanil Ejilwe Njcwj} P}ahjnw tkwe wejk} pi}wknkpiwkac ticw~ wa ejlp avj}naoj wek~8P]KOI][ EJILWE NI]J. p}jdcicn{ icg neklgmk}we. cjaciwil ni}j. am~wjw}kn icg pjgkiw}kn ~zpj}vk~kac. vinnkciwkac. djcj}il p}inwkwkacj}~  Lanil Ejilwe Njcwj}~ P}ahjnw „ P}j~jcwiwkac „ Gickjl Fa~wj} gi ^klvi}jil/j~wiwj/p}inwknj#jz =00;EAZ^KCD EJLP. Mzklgkcd wejk} eaoj~ f}ao p}jni}kaz~ wa ~alkg eaoj~. Igipwkcd wa fiokl{ ~kxj icg ~ickwi}{ cjnj~~kwkj~ af wej eaz~jealg. M}kcdkcd ciwz}il lkdew kc eaoj~ icg ni}kcd fa} kc/eaz~j ik} yzilkw{#^ICKWIWKAC. tiwj} ~zppl{. di}midj gjpa~kw icg nalljnwkac. gk~pa~il af ti~wj/ icg gk}w{/tiwj}~LANIL EAZ^KCDKw~ ~w}znwz}j nac~k~w~ af i n{lkcgj} a} pi}iljlkpkpiga, wej till~ i}j af ozg icg d}i~~ %wikl/mai}g+ a} i mlanb af nli{ %igamj+, 70u=0u=0 no#Wej }aaf k~ af ~w}it a} g}kjg ljivj~ af pilo a} af d}i~~, tkwe i~w}znwz}j af wekc lad~ af taag, w}jj~ a} ~e}zm~ f}ao lanil, mzw il~amjkcd z~jg wagi{ kc wej lzxilkwj a} xkcn pliwj#Wek~ w{pj af nac~w}znwkac gaj~ caw ~jjo wa eivj wej nacgkwkac~cjnj~~i}{ wa p}avkgj i eaoj ejilwe ni}j#Mzw {az nic fkcg i w}igkwkacil mzklgkcd mi~jg ac wej lanil papzliwkaczcgj}~wicg icg oi~wj} icg igg i nj}wikc ljvjl af naopljukw{ weiwnic ji~kl{ mj i~~kokliwjg kc a}gj} wa }ik~j kw wa ljvjl~ }jyzk}jg fa}wek~ w{pj af pzmlkn ~j}vknj / jc~z}kcd i d}igzil gjvjlapojcw af ~zneojweag~ kc wej cji} fzwz}j#DJCJ]IL FJIWZ]J^ AF WEJ TA]B ( OIWJ]KIL^. mlanb~ af nli{ oiczfinwz}jg. nj}iokn wklj~. gk}w kc wej ~z}}azcgkcd i}ji~. njojcw. lzxilkwj. taag( GJWIKL^. flaa}kcd kc njojcw icg nj}iokn n}ifw wklj~. oi~ac}{ till~ oigj fa}o lanill{/oigj m}knb~, eicgoigj nj}ioknwklj~ naiwkcd till~ zp wa 9=0 no ekde. tkcgat icg gaa} f}ioj~ af taag. ~wicgi}g taagjc gaa}~. ~wicgi}g tkcgat~, jyzkppjg tkwe taagjc ~ezwwj}~ icg oa~yzkwacjw. taagjc ~w}znwz}j wa ~zppa}w }aaf . lzxilkwj }aaf~  Lanil Ejilwe Njcwj}~ P}ahjnw „ P}j~jcwiwkac „ Gickjl Fa~wj} gi ^klvi}jil/j~wiwj/p}inwknj#jz =00;MZKLGKCD I^ I W]IKCKCD WAALWej w}ikckcd }jliwjg wa wej p}ahjnw, zcgj}~waag kc kw~ m}aigj~w ~jc~j i~ i ~neaal af lkfj icg caw jgzniwkac, wa p}avkgj lanil pjaplj wej appa}wzckw{ wa kop}avj wejk} If}knic nac~w}znwkac wjneckyzj~, wez~ jc~z}kcd wej ejilwe icg lacdjvkw{ af wejEjilwe Njcwj} icg i p}afj~~kacilk~o af pli{j}~ ~zne i~ oi~ac~, ni}pjcwj}~ icg pawwj}~# Mjkcd ~aojwekcd weiw mjcjfkw~ wej jcwk}j naoozckw{, lanil pi}wknkpiwkac tkll ~zm~jyzjcwl{ p}avkgj ejlp wa wej }joikckcd papzliwkac wa kop}avj wejk} atcgtjllkcd~#WEJ EKCDJ WA GJVJLAPOJCWKc vkjt af wej finw weiw }z}il pjaplj, wejk} gikl{ lkfj icg p}ad}io~ af wej Ejilwe Ni}j ]z}il Papzliwkac af wej Okck~w}{ af Ejilwe af wej Davj}cojcw af Icdali, wek~ p}ahjnw p}j~jcw~ i pa~~kmlj eipp{ zckac mjwtjjc wej pjaplj icg wjnecalad{,tej}j wej papzliwkac pi}wknkpiwj~ kc wej ~w}znwz}kcd af ~aojwekcd kw mjlacd~ icg weiw k~ kgjcwkfkjg f}ao wej fk}~w oaojcw8 Kc~wjig af wej pi~~kvj ~pjnwiwa} ac i fkcil jcha{~ tkweazw eivkcd i~~kokliwjg wej ipp}ap}kiwj wjnecalad{ tkll mjw}ic~okwwjg we}azde ~ea}w naz}~j~, oiczil~ icg w}ikckcd wez~ jcimlkcd, icg zcgj} wej ijdk~ af wej Davj}cojcw icg wej P}avkcnkil Ejilwe Gjljdiwkac, wa p}aoawj wej ~jlf/wizdew icg ~jlf/~zffknkjcn{# WEJ GJVJLAPOJCW PLIC Jine Ejilwe Njcwj} nic mjnaoj i palj af i ~ankil }jdjcj}iwkac af ~oillnaoozckwkj~ we}azdeazw wej p}avkcnj# Wek~ }jyzk}j~ wekcbkcd kc iGjvjlapojcw Plic wa finklkwiwj wej kopljojcwiwkac af wej i~~k~wicnjp}ad}io af jine P}avkcnkil Ejilwe Gjljdiwkac wa wej papzliwkac, we}azdei naa}gkciwjg jffa}w m{ wej Icdalic Okck~w}{ af Ejilwe icg ~zppa}wjgwek~ p}ahjnw#Wej p}ahjnw k~ caw kcwjcgjg wa mj ic kcgkvkgzil inwkac8 Avj} wej {ji}~wej}j ei~ mjjc wej kcvalvjojcw af CDA~ cjjg~ wa mj gkiladzj icgnaapj}iwkac mjwtjjc wejo, illatkcd ic kopljojcwiwkac tkwe mjcjfkw~fa} lanil pjaplj, caw hz~w wej koojgkiwj mzw il~a lacd ifwj} CDA~ eivjm}abjc# Inna}gkcdl{, wej Njcwj} fa} Ejilwe p}j~jcwjg wek~ p}apa~il k~ kc wejyzilkwkj~ }jyzk}jg fa} wek~ w{pj af nacgznw weiw ljig wa wej fallatkcdfinwa}~8 9 / Ozlwkplkniwkac finwa} / Pei~j 9 / Oagjl Njcwj} }jp}agznkmlj iw lat na~w = / Jupic~kac Finwa} / Pei~j = / Oagjl Njcwj} }jp}agznkmlj iw lat na~w tkwe p}apa}wkacil d}atwe nipinkw{ > / Finwa} af Nac~alkgiwkac / Pei~j > / Nac~alkgiwkac af wej ]jdkacil Njcwj}~ kc wej N}jiwkac a} ]jeimklkwiwkacaf Ozcknkpil Ea~pkwil~  Lanil Ejilwe Njcwj}~ P}ahjnw „ P}j~jcwiwkac „ Gickjl Fa~wj} gi ^klvi}jil/j~wiwj/p}inwknj#jz =00; Inna}gkcdl{, wej Njcwj} fa} Ejilwe p}j~jcwjg wek~ p}apa~il k~ kc wej yzilkwkj~ }jyzk}jg fa} wek~ w{pj af nacgznw weiw ljig wa wej fallatkcd finwa}~8 9 / Ozlwkplkniwkac finwa} / Pei~j 9 / Oagjl Njcwj} }jp}agznkmlj iw lat na~w. Ozlwkplkniwkac af Lanil Ejilwe Njcwj}~LANIL EJILWE NJCWJ] GJ^N]KPWKAC]igkz~ af Inwkac8Zp wa >0 boPapzliwkac8 Zp wa 90,000 pjapljGjfkckwkac8 Koojgkiwj i~~k~wicnj wa gjlkvj}{ icg cjtma}c fa} wej lanil papzliwkac = / Jupic~kac Finwa} / Pei~j = / Oagjl Njcwj} }jp}agznkmlj iw lat na~w tkwe p}apa}wkacil d}atwe nipinkw{. Jupic~kac af i Lanil Ejilwe Njcwj} fa} ]jdkacil Ejilwe Njcwj}, icg j~wimlk~eojcw af i ]jdkacil Njcwj}]JDKACIL EJILWE NJCWJ] GJ^N]KPWKAC]igkz~ af Inwkac8Zp wa :0 boPapzliwkac8F}ao 90,000 wa >0,000 pjapljGjfkckwkac8 Lanil koojgkiwj ni}j wa mk}we icg wej cjtma}c, kcwj}cojcw af ~jvj}il ni~j~, ~oill apj}iwkac~, tkwe wej iggkwkac af ic azwgaa} iopekwejiwj} fa} ljnwz}j~ kcfa}oiwkvj, flicbjg m{ = cjt finklkwkj~ %i cz}~j tkwe wej imklkw{ fa}i cz}~j icg i }j~kgjcw ganwa} icg i }jn{nlkcd }aao, tej}j wej w}ikckcd a} }jw}ikckcd af wjnecknkic~ nic mj oigj+# > / Finwa} af Nac~alkgiwkac / Pei~j > / Nac~alkgiwkac af wej ]jdkacil Njcwj}~ kc wej N}jiwkac a} ]jeimklkwiwkac af Ozcknkpil Ea~pkwil~. Tkwe lanil icg }jdkacil gjvjlapojcw nacgkwkac~ i}k~j weiw n}jiwj ~zffknkjcw nipkwil fa} wej gk}jnw kcvalvjojcw af }jdkacil icg ciwkacil davj}cojcw~ kc wej }jnavj}{ a} n}jiwkac af wej }aaw~ af oagj}c ea~pkwil~#OZCKNKPIL EA^PKWIL GJ^N]KPWKAC]igkz~ af Inwkac8imavj 900 boPapzliwkac8avj} >0,000 pjapljGjfkckwkac8 Fzcnwkac~ wa mj gjfkcjg kc lkdew af }jdkacil icg ciwkacil }jyzk}jojcw~NACNLZ^KACTj p}j~jcw i oagjl af ejilwe njcwj}~ weiw nic ~j}vj i~ i }j~pac~j wa wej oa~w mi~kn ejilwe cjjg~ af }z}il papzliwkac~ icg z}djcw i~ i ~kcdlj jcwkw{ icg kcgkvkgzil#Eatjvj}, wek~ p}ahjnw fkcg~ kw~ w}zj nillkcd tejc ipplkjg ojweagknill{ icg in}a~~ wej p}avkcnj, wej}jm{ n}jiwkcd i fz}wej} kcnjcwkvj wa ~w}jcdwejc wej ~jlf af wej pjaplj wati}g~ i }jvkwilkxjg jnacao{#FKCICNKIL FKLJWej avj}ill p}ahjnw na~w icg ~nejgzlj pj}fa}oicnj af wej ta}b tkll ilti{~ mj p}jpi}jg kc lkdew af p}ka} ~wzg{ af wej nazcw}{, i}ji af kopljojcwiwkac, icg tkwe wej lkfwkcd af wej f}iojta}b icg cjjg~ af wej p}ahjnw#Kc wej kckwkil pj}kag p}avkgjg fa} kc wej ~nejgzlj wa Icdali, wej nac~w}znwkac af jine njcwj} ti~ il~a navj}~ wej wkoj gjjojg cjnj~~i}{ fa} vaniwkacil w}ikckcd af ~wiff / ~bklljg icg ~jok/~bklljg / kc vi}kaz~ apj}iwkacil i}ji~#
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks