dr Mariola Antczak - Documents

dr Mariola Antczak

Please download to get full document.

View again

of 14
8 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
dr Mariola Antczak. DRAMA A TEATR PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE. PLAN WYSTĄPIENIA. CO TO JEST DRAMA? CZEMU SŁUŻY DRAMA? BIBLIOTERAPIA A DRAMA UZASADNIENIE PORUSZANEJ PROBLEMATYKI DRAMA A TEATR : PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE REFLEKSJE KOŃCOWE BIBLIOGRAFIA. DRAMA. grec. drao – działam, usiłuję
Document Share
Document Transcript
dr Mariola AntczakDRAMA A TEATRPODOBIEŃSTWA I RÓŻNICEPLAN WYSTĄPIENIA
 • CO TO JEST DRAMA?
 • CZEMU SŁUŻY DRAMA?
 • BIBLIOTERAPIA A DRAMA
 • UZASADNIENIE PORUSZANEJ PROBLEMATYKI
 • DRAMA A TEATR : PODOBIEŃSTWA
 • I RÓŻNICE
 • REFLEKSJE KOŃCOWE
 • BIBLIOGRAFIA
 • DRAMAgrec. drao – działam, usiłujęMetoda dydaktyczna, aktywizująca, wykorzystująca techniki teatralne, w której uczestnicy wchodzą w rolę za pomocą gestów, póz i gry teatralnej bez scenariusza i reżyserii, poprzez stworzenie sytuacji fikcyjnej i umożliwienie zaangażowania się w nią uczestników zarówno fizyczne, emocjonalne jak i intelektualne.CZEMU SŁUŻY DRAMA?
 • rozwiązywaniu problemów, wykształcaniu umiejętności społecznych (drama społeczna, socjodrama)
 • umożliwia głębsze przeżywanie lektury (drama literacka)
 • pomaga w rozwijaniu wrażliwości estetycznej (drama estetyczna)
 • pomaga w rozwiązywaniu dylematów moralnych (drama etyczna)
 • pomaga w leczeniu chorych z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi (psychodrama)
 • BIBLIOTERAPIA A DRAMA
 • drama jest metodą dydaktyczną idealną do wspierania procesu biblioterapeutycznego
 • dzięki dramie uczestnicy procesu biblioterapeutyucznego mogą wyrazić swoje emocje, pobudzić wyobraźnię, nabrać pewności siebie, „przećwiczyć” określone zachowania w sytuacji fikcyjnej w poczuciu bezpieczeństwa przy wsparciu grupy, nauczyć się „wyrażania siebie”
 • CELE DRAMY = CELE BIBLIOTERAPIIDzięki dramieBIBLIOTERAPEUTAprzy wsparciu grupy może:
 • oswoić uczestnika z umiejętnością wyrażania własnych emocji
 • zainteresować uczestnika czytaniem
 • dać wsparcie
 • umożliwić uczestnikowi poprzesz lekturę poznanie podobnej sytuacji, w której tenże się znajduje i przedyskutować, a nawet przećwiczyć z nim, ewentualne rozwiązania
 • pomóc uczestnikowi w wyrobieniu własnego osądu na temat postępowania postaci
 • pomóc uczestnikowi w wykształceniu umiejętności analizy tej samej sytuacji z różnych punktów widzenia
 • pomóc w zrozumieniu motywów postępowania postaci
 • pomóc w odkryciu w literaturze wartości, których nie dostrzegał
 • UZASADNIENIE WYBORU TEMATUTeatr szkolny jest często mylony z dramą,czego efektem jest publikacja nieprofesjonalnych scenariuszy lekcji,będących źródłem dalszych pomyłek i błędów ich lektorówDRAMA
 • aktywizująca metoda dydaktyczna
 • ELEMENTY FORM TEATRALNYCH CHARAKTERYZUJĄCYCH DRAMĘ:
 • SKUPIENIE
 • NAPIĘCIE
 • KONTRASTY
 • SYMBOLICZNE PRZEDMIOTY
 • CZAS
 • PRZESTRZEŃ
 • ROLA
 • rodzaj utworu scenicznego
 • jest podział na aktorów i widzówwidowisko jest prezentowane przed publicznościątekst jest wcześniej przygotowany i aktorzy uczą się go na pamięćaktorzy grają wymaga umiejętności aktorskich od aktorówprzedstawienie nie jest powtarzane po uwzględnieniu refleksji widzównie ma podziału na aktorów i widzównie ma publiczności, mogą być obserwatorzyTekst stanowi tylko inspirację, jest punktem wyjścia, uczestnicy nie uczą się tekstuuczestnicy improwizują, wchodzą w rolęnie wymaga umiejętności aktorskich od uczestnikówscenka może być wielokrotnie powtórzona i zmieniona po jej omówieniuTEATR A DRAMAdostarczenie emocji widzomwywołanie refleksjirelaksdostarczenie rozrywkiedukacjawychowanieinspiracjaumożliwienie głębszego przeżyciapomoc w zrozumieniu problemunauka komunikacjiwsparciezbudowanie poczucia własnej wartościpoprawa wizerunku własnegoprzełamanie psychicznej izolacjiTeatr a drama - celeREFLEKSJE KOŃCOWETeatr szkolny to nie to samo co dramaMają różne, nie koniecznie wykluczające się, celePisząc scenariusze lekcji z wykorzystaniem dramy należy się uprzednio zastanowić czy rzeczywiście ją wykorzystujemyBIBLIOGRAFIA
 • Antczak M., Techniki dramy. Warszawa, 2004
 • Borecka I., Biblioterapia. Teoria i praktyka. Poradnik. Warszawa 2001
 • Dziedzic A., Drama na podstawie utworu literackiego. Warszawa 1996
 • Dziedzic A., Drama w kształceniu i wychowaniu młodzieży. Warszawa 1988
 • Goffman E., Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa 1981
 • Lewandowska – Kidoń: Drama w kształceniu pedagogicznym. Lublin 2001
 • Machulska H., Drama. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa 1991
 • Machulska H., Pruszkowska A., Tatarowicz J., Drama w szkole podstawowej. Warszawa 1997
 • Pankowska K., Edukacja przez dramę. Warszawa 1997
 • Pankowska K., Pedagogika dramy. Teoria i praktyka. Warszawa 2002
 • Pruszkowska A., Machulska H., Drama: Poradnik dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa 1991
 • Dziękuję Państwu za uwagędr Mariola AntczakUniwersytet ŁódzkiKatedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej
  Search Related
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks