ČR – DEMOKRATICKÝ PRÁVNÍ STÁT - Documents

ČR – DEMOKRATICKÝ PRÁVNÍ STÁT

Please download to get full document.

View again

of 11
15 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
ČR – DEMOKRATICKÝ PRÁVNÍ STÁT. Mgr. Michal Oblouk. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI. 5. 7. 863 – příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. 26. 9. 1212 – Zlatá bula sicilská . 7. 4. 1348 – Karel IV. zakládá pražskou univerzitu. 6. 7. 1415 – upálení Mistra Jana Husa . VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI.
Document Share
Document Transcript
ČR – DEMOKRATICKÝ PRÁVNÍ STÁTMgr. Michal ObloukVÝZNAMNÉ UDÁLOSTI5. 7. 863 – příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu26. 9. 1212 – Zlatá bula sicilská 7. 4. 1348 – Karel IV. zakládá pražskou univerzitu6. 7. 1415 – upálení Mistra Jana Husa VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI8. 11. 1620 – bitva na Bílé hoře 28. 10. 1918 – vznik Československa8. 5. 1945 – Den vítězství, konec 2. světové války v EvropěVÝZNAMNÉ UDÁLOSTI21. 8. 1968 – invaze vojsk Varšavské smlouvy17. 11. 1989 – Den boje za svobodu a demokracii, sametová revoluce1. 1. 1993 – vznik České republiky12. 3. 1999 – vstup České republiky do Severoatlantické aliance (NATO)1. 5. 2004 – vstup České republiky do Evropské unie (EU) VÝZNAMNÉ DNY28. 9. – Den české státnosti, zavraždění knížete Václava (935)1. 5. – Svátek práce 27. 1. – Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (1945 - osvobození koncentračního tábora Osvětim) 8. 3. – Mezinárodní den žen5. 5. – Květnové povstání českého lidu (1945)10. 6. – vyhlazení obce Lidice (1942)27. 6. – Den památky obětí komunistického režimu (1950 – poprava Milady Horákové)11. 11. – Den válečných veteránů (1918 – konec 1. světové války)STÁTNÍ SYMBOLY ČRTradiční symboly (neoficiální) – české korunovační klenoty, lípa (národní strom)STÁTNÍ SYMBOLY
 • VELKÝ STÁTNÍ ZNAK -čtvrcený štít: v prvním a čtvrtém poli je historický znak Čech (stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou na červeném poli), ve druhém poli se nachází znak Moravy (orlice stříbrno-červeně šachovaná se zlatou zbrojí a korunou na modrém poli), ve třetím poli je znak Slezska (černá orlice se stříbrným půlměsíce), uprostřed s křížkem, ukončeným trojlístky, se zlatou korunou a červenou zbrojí na zlatém podkladu)
 • MALÝ STÁTNÍ ZNAK - je tvořen červeným polem, na kterém je umístěn historický znak Čech: stříbrný dvouocasý lev ve skoku se zlatou zbrojí a zlatou korunou
 • STÁTNÍ SYMBOLY
 • STÁTNÍ BARVY – trikolóra, bílá, červená a modrá, bílá barva symbolizuje čistotu, červená krev prolitou vlastenci za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu
 • STÁTNÍ VLAJKA – nahoře bílá barva, dole červená, modrý klín
 • VLAJKA PREZIDENTA REPUBLIKY – standarta prezidenta, je bílá, s okrajem skládajícím se z plaménků střídavě bílých, červených a modrých, uprostřed bílého pole je velký státní znak, pod ním je bílý (stříbrný) nápis PRAVDA VÍTĚZÍ na červené stuze podložené žlutými (zlatými) lipovými ratolestmi
 • STÁTNÍ SYMBOLY
 • STÁTNÍ PEČEŤ - tvoří velký státní znak podložený lipovými ratolestmi po stranách, kolem něhož je opis "ČESKÁ REPUBLIKA„, opatruje ji prezident republiky a používá se zvláště při významných událostech
 • STÁTNÍ HYMNA – první sloka písně Kde domov můj, píseň pochází z divadelní hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka, poprvé uvedené v Praze dne 21.12. 1834, hudbu k ní složil František Škroup (Kde domov můj, kde domov můj. Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách, v sadě skví se jara květ, zemský ráj to na pohled! A to je ta krásná země, země česká, domov můj, země česká, domov můj!)
 • POLITICKÝ SYSTÉM
 • Česká republika je zastupitelská demokracie, parlamentní republika
 • zákonodárná moc - Parlament je dvoukomorový, s Poslaneckou sněmovnou a Senátem, do Poslanecké sněmovny se volí 200 poslanců každé čtyři roky, jednou za dva roky se volbami obmění třetina Senátu, každý z 81 senátorů má šestiletý mandát
 • výkonná moc - prezident a vláda, vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně, hlavou státu je prezident, volený každých pět let občany ČR
 • soudní moc – Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské a okresní soudy
 • ZDROJE
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_a_Metod%C4%9Bj
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%A1_bula_sicilsk%C3%A1
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Univerzita_Karlova
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_na_B%C3%ADl%C3%A9_ho%C5%99e
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Vznik_%C4%8Ceskoslovenska
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A9_povst%C3%A1n%C3%AD
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Invaze_do_%C4%8Ceskoslovenska
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sametov%C3%A1_revoluce
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD_V%C3%A1clav
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A1tek_pr%C3%A1ce
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_symboly_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Velk%C3%BD_st%C3%A1tn%C3%AD_znak_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_barvy_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Vlajka_prezidenta_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_pe%C4%8De%C5%A5_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_hymna
 • http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_republika#Politick.C3.BD_syst.C3.A9m
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks