BEFOLKNING - Documents

BEFOLKNING

Please download to get full document.

View again

of 15
13 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
BEFOLKNING. Johannes Olsson, Annan, Övriga skolor – www.lektion.se. Befolkningsutveckling. Befolkningen kommer att fortsätta att öka, men mindre än vad den gör nu. Viktigast är att minska antalet barn som föds, fertiliteten, för att ökningen inte ska bli för stor. Befolkningsutveckling.
Document Share
Document Transcript
BEFOLKNINGJohannes Olsson, Annan, Övriga skolor – www.lektion.seBefolkningsutveckling
 • Befolkningen kommer att fortsätta att öka, men mindre än vad den gör nu.
 • Viktigast är att minska antalet barn som föds, fertiliteten, för att ökningen inte ska bli för stor.
 • Befolkningsutveckling
 • Befolkningen kommer att fortsätta att öka, men mindre än vad den gör nu.
 • Viktigast är att minska antalet barn som föds, fertiliteten, för att ökningen inte ska bli för stor.
 • Befolkningsutveckling
 • Befolkningen kommer att fortsätta att öka, men mindre än vad den gör nu.
 • Viktigast är att minska antalet barn som föds, fertiliteten, för att ökningen inte ska bli för stor.
 • Ökningen sker mest i mindre utvecklade länder. 95% av ökningen sker där.
 • Befolkningen kommer att minska i 50 länder.
 • Befolkningsutveckling
 • Befolkningen kommer att fortsätta att öka, men mindre än vad den gör nu.
 • Viktigast är att minska antalet barn som föds, fertiliteten, för att ökningen inte ska bli för stor.
 • Ökningen sker mest i mindre utvecklade länder. 95% av ökningen sker där.
 • Befolkningen kommer att minska i 50 länder.
 • Befolkningsutveckling
 • Fertiliteten – Antalet barn som föds per kvinna behöver också sjunka i vissa delar av världen.
 • Befolkningsutveckling
 • Fertiliteten – Antalet barn som föds per kvinna behöver också sjunka i vissa delar av världen.
 • Befolkningsutveckling
 • Fertiliteten – Antalet barn som föds per kvinna behöver också sjunka i vissa delar av världen.
 • Förväntad livslängd – Det är hur länge man tror att människor ska leva.
 • Den förväntade livslängden och fertilitetsnivån hör oftast ihop med hur bra ekonomi ett land är.
 • BefolkningsutvecklingBefolkningsutvecklingBefolkningsutveckling
 • Nativitet – Antalet födda som jämförs med…
 • Mortalitet – Antalet döda. När dessa jämförs ser man med hur många människor befolkningen kommer att öka eller sjunka.
 • Den demografiska transitionen – Visar hur befolkningsökningen förändras när ett land får bättre ekonomi och hälsa.
 • BefolkningsutvecklingBefolkningsutveckling1918-1919 – Influensa, spanska sjukan.1920 – Fler barn. Världskrig tar slut. Fler gifter sig.1930-talets början – Depression. Barnbidrag kom vilket gav:1940-talet – Fler skaffar barn.1741-43 – Krig, missväxt, farsoter.1772-73 – Missväxt, hungersnöd, dysenteri.1808-09 – Krig, dysenteri.1857 – Koleraepidemier.BefolkningsutvecklingFörväntad livslängd: Afghanistan – 45 årIndien – 66 årSverige – 81 år
 • Befolkningens åldersfördelning - Visar också hur ett lands medellivslängd och välmående ser ut.
 • Slut på Del 1
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks