Please download to get full document.

View again

of 6
170 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Tsering Norbu Prof. David Bain ENAM170 A Autumn Kites It is the time to fly kites in the mellow autumn of Benares. Flying kites used to be one of my favorite things to do. I could stare at that piece of paper and split bamboo contraption for hours, guiding it nowhere in the sky until I could not separate it from the purple and bluish haze of the dusk. The haze could engulf any color, so you did not see the kites. After a few hours I used to return into the warmth and light of home. Ama would
Document Share
Document Tags
Document Transcript
   Yxawejb Jdwgq_wd`* Ilpei GlejAJLN<2? L Lqyqnj Meyax Ey ex yca yena yd `ku meyax ej yca nakkdr lqyqnj d` Gajlwax* @kuejb meyaxqxai yd ga dja d` nu `lpdweya ycejbx yd id* E hdqki xylwa ly ycly eaha d`law lji xkey glngdd hdjywlyedj `dw cdqwx+ bqeiejb ey jdrcawa ej ycaxmu qjyek E hdqki jdy xalwlya ey `wdn yca qwka lji gkqexc clva d` ycaiqxm* Yca clva hdqki ajbqk` lju hdkdw+ xd udq iei jdy xaa yca meyax* L`yawl `ar cdqwx E qxai yd wayqwj ejyd yca rlwnyc lji kebcy d` cdna* Lnl rdqkixcdqy ly na `dw xyluejb dqy klya lji ra rdqki clpa iejjaw ly yca ylgka* Raqxai yd clpa iejjaw ej xekajha kema ra iei ly apawu nalk* _lkl rdqki yakkcaw cdr bddi yca `ddi ylxyai lji+ ey rlx lkrlux ywqa*E lkrlux cli l ycejb `dw meyax* E hdqki fqxy `ku dja `dw cdqwx*Yqbbejb ly yca xywejb lji bqeiejb ey jdrcawa ej yca reia daj xmu* Kddmejbglhm ly ey+ E ycejm nluga E kemai ey gahlqxa udq fqxy kddmai ly yca meyalji ycdqbcy lgdqy ey* Jdycejb akxa nlyyawai* Udq jdyehai yca meya `dw rclyey rlx* Yca meya `kar lji rcaj ey pljexcai ej yca clva d` yca iqxm+ ycadjku ycejb yd waneji udq d` eyx iexyljy asexyajha rlx yca yqb d` ycaxywejb lblejxy yca reji* Udq yweai yd bqeia yca meya ej jar iewahyedjx*Ejyd yca xl`aw lyhcax d` yca xmu rcawa yca reji rlx jdy ydd xywdjb ljircawa udqw meya iei jdy xej dqy d` hdjywdk* E `lejyku wanangaw ycaxcennawejb xdqji d` yca `dkelba ej yca reji lji ycly rlwn lji alwycu xnakkd` wdlxyejb aljqyx* Yena qxai yd fqxy bkeia gu gahlqxa udq cli lkk ycayena ej yca rdwki*Yca gkqa xndma wexejb `wdn gaceji yca rlkkx ycly xqwwdqjiai dqwqjepawxeyu hlnqx naljy ey rlx yena yd bd cdna*   Yxawejb Jdwgq_wd`* Ilpei GlejAJLN<2? L Yca `ewxy yena E kalwjy yd `ku meyax + lqyqnj rlx xayyejb ej rcaj ycakalpax rawa nlmejb l xcennawejb xdqji ej yca reji* E rlx reyc nu `weajiMlkxljb lji ra rawa ycdqbcy yd ga ydd udqjb yd `ku meyax* Ra rawa walkkuhkdxa+ lwyku gahlqxa ra bwar q ydbaycaw lji lwyku gahlqxa ra rawa ycadjku djax lwdqji* Ra rawa gdyc gdwj ej <530+ rajy yd yca xlna xhcddk ljirawa hklxxnlyax* Dqw `lycawx rdwmai `dw yca qjepawxeyu= ey rlx l xnlkk djarcawa apawugdiu mjar qx* Ca rlx |qeay rceka E rlx nexhceapdqx* Gqyapawugdiu kdpai qx*E lkrlux bdy qx ejyd ywdqgka . gwalmejb rejidrx rceka kluejbhwehmay dw bayyejb ejyd `ebcyx ly xhcddk* E qxai yd xyalk kqjhc `wdn nuhklxxnlyax* Lji lkk yca Ejielj meix ej dqw bwlia rawa xhlwai d` qx gahlqxaycau ycdqbcy ra rawa Hcejaxa lji mjar mlwlya*Ey rlx l Xqjilu lji kema apawu Xqjilu E rlx kay dqy gu nu ndycaw lyyaj ej yca ndwjejb djku l`yaw Mlkxljb hlna yd wa|qaxy caw yd kay qx klu*Xdnacdr nu ndycaw rlx |qeya xywehy lgdqy kayyejb na bd dqyxeia* Jdr Ewalkeva ycly ey rlx gahlqxa ra lkrlux wayqwjai pawu iewyu+ lji ej yca iluxga`dwa rlxcejb nlhcejax+ nu ndycaw iei lkk yca klqjiwu gu clji* E lkrluxwdnexai ycly E rdqki wayqwj glhm ej bddi hdjieyedj* Mlkxljb lkxd wdnexaiycly ca rekk maa l rlyhc dpaw na*Ycly Xqjilu ra rljyai yd `ku l meya l`yaw alyejb xdna xkebcykuqjwea bqlplx ra bdy d`` yca jaebcgdw―x glhmulwi gu ycwdrejb xydjax lyycan* Udq japaw rljyai yd aly yca wea djax gahlqxa ycau rawa ydd xraaylji ycaew ejxeiax cli l ycehm udbqwy.kema hdjxexyajhu* Yca xkebcyku qjweadjax rawa l gey xdqw gqy blpa l xraay.kal`u+ kebcy l`yaw.ylxya* _kqx ycaurawa fqehu*   Yxawejb Jdwgq_wd`* Ilpei GlejAJLN<2? L Ra iei jdy clpa l meya lji hdqki jdy gqu ycan ej dqw jaebcgdwcddigahlqxa yca xalxdj cli jdy xylwyai uay* Xd ra rajy q yd lj akiawkuYegaylj ndjm rcd rlx l wd`axxdw ly yca qjepawxeyu= cex llwynajy rlx djyca xlna `kddw lx Mlkxljb―x* Ra japaw hlkkai cen gu cex jlna gahlqxa caiei jdy neji gaejb hlkkai gu cex jehmjlna= Lgd Kqkq ‘ Yca Bdd`u Bqu* Exyekk wanangaw cen ej cex dwljba wdgax* Ca rdwa rddiaj xljilkx lji geb+gwdrj cdwj.wennai bklxxax ycly hdpawai l ycewi d` cex `lha* Ca mjar cdr ydnlma meyax* L`yaw rakhdnejb qx+ ca blpa qx xdna hljiu lji kexyajaixawedqxku yd dqw wdgkanx* Lgd Kqkq+ hlj udq nlma qx l plyljb4 Mqhce+ mqhce . pkalxa nlma qx lmeya* Dqw plwajyx rekk jdy xlu ljuycejb* Ycau idj―y ycejm ra lwaiexyqwgejb udq* _kalxa* Ra bdy xdna dki jarxlawx lji xdna xyehmx d` lkn kal` gwddn= cacli xdna weha.bkqa+ lji E nljlbai yd bay l waak d` xywejb `wdn nu ndycaw*Apaj ycdqbc E idj―y wanangaw cdr ca nlia ey+ E wanangaw mjaakejb lwdqjiyca meya lji rlyhcejb cen nlma ey*Ej ycly alwku lqyqnj xmu yca jarxlaw.meya rlx ywuejb yd `ku* Rarawa ylmejb yqwjx ly wqjjejb yca meya ejyd yca reji+ dqw calix yqwjailwdqji rlyhcejb yca meya xdlw lji ycaj xkqn idrj+ lblej lji lblej+ ejydyca bwlxx* Jdr ey xaanx ycly ey rlx yca asheyanajy `dw `kuejb l meya yca`ewxy yena ycly may qx wqjjejb rakk ejyd yca l`yawjddj*Apajyqlkku yca meya iei `ku* Yca jarxlaw.meya `kar cebc q lgdpaapawuycejb akxa* Gdggejb q lji idrj+ lx e` ey rlx weiejb rlpax d` rejix*Rejix ycly yddm ey apawurcawa ej yca xmu* Yca ylek lkrlux mjar ycaiewahyedj d` yca reji* @dkkdrejb yca reji may qx cebc= q ycawa* Ra mayxylwejb ly ey `dw l kdjb yena*   Yxawejb Jdwgq_wd`* Ilpei GlejAJLN<2? L Yxawejb, Mlkxljb, Hdna cdna jdr, Ylmejb yqwjx ly bqeiejb yca meya+ alhc d` qx iei rcly ra rljyai ydid* Bd lblejxy yca reji+ ylma ey cebc+ bd reyc yca reji+ ycaj gwejb eyidrj kdr* Ra iei lkk xdwyx d` ycejbx+ gqy nlmejb yca meya bd wdqji ljiwdqji rlx dja d` yca clwiaxy ycejbx yd nlxyaw* Qxa`qk yd gwejb idrj dycawmeyax= ycex wa|qewax yca lgekeyu yd `aak rcawa udqw meya ex bdejb lji cdrey klux yd yca reji* Yca xywejb yakkx udq apawuycejb lji djku yca bqwqxly `kuejb `aak yca xahwayx d` yca xywejb*Dja xqhc bqwq rlx Wlfq* Ca rlx dqw cawd lji dqw yalhcaw+ l ylkk ljiycej Ejielj mei rcd rlx nqhc dkiaw* Cex `lycaw rdwmai ly yca qjepawxeyu lxl fljeydw lji cli yrakpa meix* Gaejb ddw+ Wlfq cli wlwaku lju ndjau `dwmeyax+ xd ca rlx clu yd yalhc qx cdr yd `ku* Ca hdqki `ku l meya reycdqylju reji= cex ndpejb cljix qkkai ly yca xywejb+ lji xydai* L`yaw bepejbey xdna xklhm+ ca qkkai ey glhm lblej* Rlyhcejb yca bqwq ly rdwm+ kluejbreyc yca meya lji iexwablwiejb yca iehylyax d` yca reji+ ejxewai qx yd gakema cen*Dqw lwajyx rawa jdy pawu clu reyc qx kalwjejb `wdn cen* Ga hlwa`qk rcaj udq lwa jalw cen*Yxawejb+ idj―y kay cen `ku udqw meya lkk yca yena*Udq xcdqki jdy pklu reyc ycdxa meix* Gqy ca rlx yca bqwq lji ra+ cex qekx* Ra cli  yd kalwj cdr yd `ku l meya*Yca waak d` xywejbx axahelkku nlia `dw `kuejb meyax ex hlkkai l _lwlayll+ dj rcehc udq waakai ej udqw idwe* Yca yweljbqklw cdki ycly udqblpa yca meyax ex hlkkai l mljje* Yca `lya d` udqw meya iaajiai dj cdr
Search Related
Previous Slide

Amanah 2016

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks