Please download to get full document.

View again

of 12
182 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Nama: …………………………………. SULIT ABM Ogos 2010 1jam Tingkatan: …………………. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KOSAS 68000 AMPANG _____________________________________________________________________________ _ UJIAN KEDUA 2010 AMALAN BAHASA MELAYU PERALIHAN 1 JAM JANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan Jawab SEMUA soalan. Tuliskan jawapan anda dalam KERTAS JAWAPAN yang disediakan. 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian (Bahagian A dan Bahagian B). Kertas soalan ini mengandungi 9 muka sura
Document Share
Document Transcript
  Nama: …………………………………. Tingkatan: ………………….SULITABMOgos 20101jamSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TAMAN KOSAS68000 AMPANG _____________________________________________________________________________  _ UJIAN KEDUA2010AMALAN BAHASA MELAYUPERALIHAN1 JAMJANGAN BUKA SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUArahan Jawab SEMUA soalan. Tuliskan jawapan anda dalam KERTAS JAWAPAN yang disediakan.1.Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian (Bahagian A dan Bahagian B). Kertas soalan ini mengandungi 9 muka surat bercetak termasuk muka hadapan 1  Tiap- tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap soalan. Bahagian A: (80%) Soalan 1 hingga 5.  Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikut. 1.Apakah perkara yang diceritakan oleh petikan di atas? A. Keluarga Emmanie C. Kegemaran Emmanie B. Pekerjaan bapa Emmanie D. Kawan-kawan Emmanie2.Berapakah umur Emmanie? A. 7 tahun C. 1 tahun B. 3 tahun D. 9 tahun 3. Keluarga Emmanie terdiri daripada berapa orang ahli? A. Lapan orang C. Lima orang B. Tujuh orang D. Empat orang4.Siapakah yang belajar di Tahun 6? A. Chang Wai Hou C. Billy B. Lim Si Yen D. Kiti5.Bagaimanakah perasaan Emmanie terhadap keluarganya?A.Emmanie marah akan keluarganyaB.Emmanie benci akan keluarganya 2    Nama saya Emmanie. Saya murid Tahun 1 Biru. Datuk saya bernama Encik ChangWai Hou. Beliau berumur 60 tahun. Nenek saya pula bernama Puan Lim Si Yen berumur 60tahun. Encik Chang Yeo Kit ialah ayah saya, beliau berumur 40 tahun. Manakala ibu sayaialah Puan Liew Oii Ping berumur 38 tahun.Saya ada seorang abang dan adik. Billy ialah abang saya. Dia berumur 12 tahun. Adik saya pula ialah Kiti berumur 3 tahun. Saya sangat sayang akan keluarga saya.  C.Emmanie rindu akan keluarganyaD.Emmanie sayang akan keluarganya6.Siapakah Raja Melaka yang pertama?A.BendaharaC. Tun Perak B.ParameswaraD. Hang Tuah7.Nama negeri Melaka berasal dari nama _____________ .A.Istana MelakaC. pokok MelakaB.anjingD. pelanduk 8.Raja Kesultanan Melayu Melaka dibantu oleh Orang Besar Empat, iaituBendahara, Laksamana, Temenggung dan ___________.A.Ketua Keselamatan C. Penghulu BendahariB.Ketua Angkatan LautD. Penghulu Kampung9. Siapakah yang menjadi penasihat utama Raja dalam Sistem Kesultanan MelayuMelaka?A. TemenggungC. LaksamanaB. BendaharaD. Penghulu Bendahari 10. Takat didih air ialah ________ C. ⁰ A. 99 C ⁰ C. 80 C ⁰ B. 105 C ⁰ D.100 C ⁰ 11. Rajah dibawah menunjukkan perubahan bentuk air. Namakan proses perubahan P . 3  wapairaisA.PenyejukbekuanC. PeleburanB.PendidihanD. Kondensasi 12. Air dapat berubah bentuk dalam keadaan iaitu ___________ . A.  pepejal, cecair dan gas. C. cecair dan gas B.  pepejal dan cecair D.gas sahaja 13. Takat beku air ialah pada suhu ___________ . A. CC. 100C B. 45CD. 105C 14. Pilih pasangan yang  BENAR . A. = penyebut C. 6= pecahan wajar  B. = nombor campurD. = pecahan tak wajar  15. Jika sebiji kek dipotong empat bahagian yang sama besar, maka saiz setiap bahagian ialah ___________ . A. satu perduaC. dua perempat 4   P Q
Next Slide

Peta Konsep

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks