Gbely

Please download to get full document.

View again

of 12
7 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
Gbely. Pavol Pľuta 3.C. Významné osobnosti. Aj takéto malé mestečko bolo rodiskom zopár známych osobností, a to: Ján Medlen - objaviteľ ložísk ropy a zemného plynu Ferdiš Juriga - katolícky kňaz, politik a národný buditeľ Matej Kocak - seržant Námornej pechoty USA
Document Share
Document Transcript
GbelyPavol Pľuta3.CVýznamné osobnosti
 • Aj takéto malé mestečko bolo rodiskom zopár známych osobností, a to:
 • Ján Medlen- objaviteľ ložísk ropy a zemného plynu
 • FerdišJuriga- katolícky kňaz, politik a národný buditeľ
 • Matej Kocak- seržant Námornej pechoty USA
 • Jozef Čársky- rímskokatolícky biskup
 • Ladislav Dúbrava - slovenský pedagóg a fyzik
 • Symboly
 • VLAJKA: PRIMÁTORSKÁ REŤAZ:
 • ERB:
 • ZNELKA: „Do prejde Gbelama“
 • sv. Michal Archanjel
 • PEČAŤ:
 • Cesta do mesta
 • VLAKOM:
 • AUTOBUSOM:
 • NajkratšiaS cenouCesta do mesta
 • AUTOM:
 • PO VLASTNÝCH:
 • STRÁNKA: www.gbely.sk-aktualizované 1.4.2014
 • PRIMÁTOR: Ing. Jozef Hazlinger (nezávislý kandidát) - primátorom 3. volebné obdobie - 46 rokov, ženatý, 1 dieťa - obľúbený
 • Záujmy: šport, turistika, záhradkárčenie
 • Krédo: “Našou prioritou je kvalita života ľudí na Záhorí.”
 • PRVÁ PÍS. ZMIENKA: 1392
 • POČET OBYVATEĽOV: 5186 (31.12.2013)
 • TELEFONICKÁ PREDVOĽBA: +421 34
 • PRIPOJENIE NA INTERNET: Áno
 • MHD: Nie
 • ŠKOLY: Základná škola s materskou (www.zsgbely.sk)SOŠ Elektrotechnická (http://www.sougbely.edu.sk/)
 • INŠTITÚCIE, ORGANIZÁCIE
 • Kultúrny dom (v ňom aj divadelné predstavenia)
 • Záujmové organizácie - Jednota dôchodcov, ZO Záhradkárov, ZO Telesne postihnutých, ZO Chovateľov, Slovenský rybársky zväz
 • Zdravotné stredisko (Praktický lekár, Zubná ambulancia), Detský lekár, Gynekologická ambulancia, Veterinárna ambulancia, Optika a 2 lekárne
 • Športové kluby – TJ Nafta Gbely (futbal), Tenisový klub CAT, Kynologický klub Gbely, Aerobik, Šach, Hokejbalové ihrisko
 • Folklórny súbor Gbelan
 • Podujatia
 • KULTÚRNE PODUJATIA (každoročné) – Prímestský tábor, Vianočný koncert, Silvester pre všetky generácie, Mariášový turnaj , Koncert žiakov základných škôl „Hurá prázdniny“, PEACE FEST
 • V meste je plno rôznych podujatí, spolkov, atrakcií a súťaži
 • Priemysel a výroba
 • TEHELŇA GBELY, s.r.o. - Výroba tehál, obkladačiek a stavebných výrobkov z pálenej hliny
 • ERALL K+D, s.r.o. – výroba spodnej bielizne
 • FB Mont - Výroba zámkov a pántov
 • GER-SLO-POM, spol. s r.o. – Spracovanie a konzervovanie zemiakov
 • SIEKO, s.r.o. – Iná tlač
 • POLIECO SLOVAKIA s.r.o. – Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc a profilov
 • - 1. ložisko ropy na Slovensku objavené (práve Jánom Medlenom) pri Gbeloch (1914)
 • Ťažobná súprava z roku 1914ZDROJE: www.gbely.sk
 • http://sk.wikipedia.org/wiki/Gbely
 • http://www.vsetkyfirmy.sk/obec/gbely/priemysel-a-vyroba/
 • http://cp.atlas.sk/vlakbus/spojenie/
 • Obrázky
 • ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
  Similar documents
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x