Contoh Puisi Bali Anyar

Please download to get full document.

View again

of 17
472 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Download

Document Related
Document Description
CONTOH PUISI BALI ANYAR MARGARANA Driki tiang nguntul ngebiosang yeh mata Kangen manah titiang ngantenang Tugu para pahlawane sami Majujuk ngebekin tegalan Pahlawan-pahlawan sane tan madue pamerih Nyikiang raga melanin negara Ngicalang meseh jagi mewali Nyajah gumin I raga Duk punika tahun 1945 Jagat Indonesiane sampun mahardika Truna-truni dados pamucuk Sakadi satria wira nangkepin meseh Pejah ring rananggana Punika kasengguh pahlawan Kasub makuub jagat I raga Olih : Wayan Rugeg Nataran WATUG
Document Share
Document Transcript
  CONTOH PUISI BALI ANYAR  MARGARANADriki tiang nguntul ngebiosang yeh mataKangen manah titiang ngantenangTugu para pahlawane samiMajujuk ngebekin tegalanPahlawan-pahlawan sane tan madue pamerihNyikiang raga melanin negaraNgicalang meseh jagi mewaliNyajah gumin I ragaDuk punika tahun 1945Jagat Indonesiane sampun mahardikaTruna-truni dados pamucuk Sakadi satria wira nangkepin mesehPejah ring ranangganaPunika kasengguh pahlawanKasub makuub jagat I raga  Olih : Wayan RugegNataran WATUGUNUNGWatugunung ica jailTan ngenga I BiangDewi Sinta malih ngandika Apang cening tatas nawangCedanan pinaka cihnaYastun ke cening lampusCihna nora bisa ilangMangda cening tatas uningIbu ngrangsuk aji wulanTetep ayu tanpa obahKadi anom ya selawasKaton kadi anak kaniaWatugunung ya tong nguguTur matilar ngungsi tamanOlih :Keresna D PANGELING-NGELING  DumunSelae tiban sane langkungDaweg genine murub kadi gunung AgungGita merdeka utawi matiPinaka tungtungin manahKalaning panca baya nyuduk sariraPuspaning manah tan keneng layuLila sarira sinarenganRing tung-tung manahUnteng manah punikaPinaka geni astraMapas saka luwiring mesehMangkinBuate sampun ring tanganWinihe sampun mauripWit siniramPudira lan toyan maspaTan keneng wini langWenang Sang Mahyun elingOlih Sang Mahyun elingKaketus Saking Kembang  Rampe Kesustraan Bali Anyar GENDING JALAN MULA Luh,Yan beli teka mulihgen kenehe tusing dadi tombahang Nepuk anake buka nyaiBeli ngelah keneh tuah abungkahDija lakar pejangIsinne tuah besik Luh,Eda bas ngebetJemak baitane Ngliwat segara katempuh balah blabur PadaduananDa sangsaya Numitis pisan jengahe alihKatungkul nyongkok Apa ko tuara maanLuh,Buin pidan yan suryane embang langite galangJalan ditu jumunin buin raosangKuda lakar ngubuh bangkungPatutne medagangJalan
Search Related
Next Slide

SKENARIO 4

We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks