Kertas Kerja Camping

of 12
289 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Document Description
Perkhemahan
Document Share
Document Transcript
   Perkhemahan Unit Beruniform 2016  1.0 PENGENALAN Program perkhemahan ini merupakan satu program yang menyuburkan potensimurid dalam semua aspek perkembangan fzikal dan mental,menguasaikemahirandiluar bilik darjah serta memupuk semangat perpaduandikalangan ahli-ahli persatuan unit beruniorm sekolah.Program perkhemahan inibakal mendedahkan kepada para pelajar tentangaktivitiperkhemahanyangmencabarfzikal dan mental disamping memberpengetahuantentangteknik-teknikperkhemahansepertimemasangdanmembukakhemah, menjaga danmelindungi diri daripada bahaya serta pengurusan diri semasaperkhemahan. 2.0 TUJUAN PROGRAM 2.1 enimbulkan keyakinan, kecekalan dan kesedaran diri murid-murid.2.2e!ujudkan sikap dan nilai murni di kalangan murid-murid.2. enambahkanilmupengetahuandanpengalamanbarudalammenjalankan aktiviti kokurikulum 3.0 OBJEKTIF .1 emberi kesedaran kepada pelajar tentang kepentingan akademik dankecemerlangan diri. .2.emberipendedahana!almengenaikepelbagaiankegiatanperkhemahan. . .eningkatkan disiplin dan nilai jati diri. .#.elahirkaninsanyangbersemangatpatriotikdanbertanggungja!abkepada negara. .$.elahirkaninsanyangmantapdalamaspekjasmani,emosi,rohani, intelek dan sosial. .%.&apat menjalin kerjasama antara mereka dalam melaksanakan aktiviti. 4.0 AKTIVITI Pengisian'kandunganPerkhemahan(nit)eruniorminiadalahmenjuruskepada aspek-aspek berikut*a.+aklimat dan pengurusan umpulanb.em kra c.ktiviti  +ali temali'orienteering'masakan 'kra tangan/rekacipta0d.igh 3opee.4ight 5alk.6lying 6o7g.alam kebudayaan h.+azkirahi.3iadah dan sukaneka j.8atihan dalam kumpulan /8&0k.a!ad aki ' 9enamrobikl. ajlis Penutupan Perkhemahan (nit )eruniorm 2:1% 5.0 KUMPULAN SASARAN   Perkhemahan Unit Beruniform 2016  hli- ahli unit uniorm yang terdiri daripada murid tahun # dan $. 6.0 JANGKAMASA DAN TARIKH  +arikh* 21;ulaihingga 2 ;ulai 2:1% /hamis hingga 9abtu0asa* 2.:: petang hamis hingga 12.:: tengah hari 9abtu +empat* Pusat okurikulum ;P4;, ;ohor )ahru 7.0 RASIONAL a0urid akan memiliki keyakinan yang lebih tinggi.b0urid mempunyai kesedaran untuk hidup berdikari.c0)akat dan kebolehan diri setiap murid akan dapat dikenalpasti dengan lebih jelas selepas program ini berakhir.d0urid akan mempunyai nilai kendiri yang lebih tinggi dan sentiasa berusahadengan gigih untuk menjalankan tugas yang diamanahkan oleh pihaksekolah. 8.0AHLI JAATANKUASA Penasihat* +n.j <shak )in )oon  (Guru Besar, SK Majidi Bahru) Pengerusi* =n.ohd >arir )in ?hazali (Guru Penolong Kanan Kokurikulum) 4aib Pengerusi 1* Pn.8eza )inti +aib (Guru Penolong Kanan Kurikulum/ Pentadbiran) 4aib Pengerusi 2 *=n.6adzil )in olah (Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid) 9etiausaha* =n.3emy 4orfrdaus )in 9ukri  (Penelaras !nit !ni orm) 4aib 9etiausaha* =n.ohammad asbullah )in 9adri (Setiausaha Kokurikulum)  =n.hmad 6irdaus )in bd ajid (Setiausaha Sukan) )endahari* @ik arina )inti Ausup (Setiausaha Kokurikulum) 9.0AJK PELAKSANA AJK Personalia Perincian Tugas   Perkhemahan Unit Beruniform 2016  em omandan=n uhammad 9yafk )in ohd9aeriBemastikan ka!asan perkhemahan berada dalam keadaan selamat.Bemberi taklimat kepada murid-murid tentang aktiviti sepanjang perkhemahan berlangsung. +imb. em omandan=n.ohammad asbullah )in 9adriBembantu kem komandan.Pendataran dan ajlis Penutup Pn 3ohaiza )inti ohd 9oom /0Pn 4urul uda ayani )inti 9amsudinPn 9iti minah )inti mirPn znuraihan )inti sliBengurus pendataran peserta.Bengaturcara majlis penutupan -@-Penyampaian hadiah dllPamplet dan 9ijilPn 4or amiza )inti riCn /0Pn 4orashikin ursiah )inti ajuriPn 4oraishah )inti DthmanBenyediakan sijil dan pampletPersiapan tempat 'P 9istem=n 3asman )in 9uhaimi /0=n 9hyrol =zanie )in 3abionBemastikan de!an sedia digunakan.Benyediakan meja pendataran dan pengurusan.Benyediakan dan memastikan P 9istem di Pusatokurikulum boleh berungsi dengan baikeselamatanA +engku haidir )in +engku 9amsudin /0=n.ohammad asbullah )in 9adri=n.hmad 6irdaus )in bd ajidBemastikan keselamatan murid terka!al.ebajikan dan ebersihan=n 3ozaini )in  3ani /0=n >ulfkri )in ;ulekar@ik arina )inti AusupBemastikan kebajikan murid semasa perkhemahan dijaga.Bemastikan kebersihan pusat kokurikulum dijaga.Benyediakan beg plastik hitam.akananPn jh (mi alsom )in 4ordin /0Pn 4orziyani )inti >ahariPn 9hariah 4ajh )inti =drosPn 9uria )inti bdullah 9angguroPn 5an 4orsuhana )inti 5an usain@ik arina )inti AusupPn 4or 9uhaida )inti ohd 4apiahPn >arina )inti 4orlahBenyediakan makanan dan minum murid,guru dan asilitator.Bemastikan makanan dan minuman yang disediakan mencukupi.   Perkhemahan Unit Beruniform 2016  erohanian=n.ohd Aazid )in ahhadi /0=n bd 3azak )in ussian=n uhammad 9yafE )in 9uhaimi=n 3osli )in )orhanPn tiEah )inti tanPn 4or!izar )inti ohd 4a!a!iPn 4oramizah )inti ;usohPn 4oraini )inti &audPn jh 4orma!eti )inti okhtarPn smahani )inti ohd 9alehBenyelaraskan dan menjalankan program kerohanian.a!alan alam/F.:: alam G HPagi0uhammad az!an )in .3azak /0=n ohd zlan )in ahzan =n uhammad 6irdaus )in bd ;alilPn 9umaiyah )inti ohd >aid /P0Pn >al!ate )intibdul 3ahman@ik 4or 9huhada )inti ad 9huki@ik 4abila uda )inti bd zizBenjaga keselamatan murid-murid pada !aktu malam.6asilitator ktivitiPn asera )inti >ainal bidinBemudahcara 8& program.6asilitatorumpulan1.Pn 4ur 9hila!ati )inti +uturdan =n >ulfkri )in ;ulekar2.@ik 6ayizah )inti ohamed<Ebal dan =n uhammad9yafE )in 9uhaimi .@ik 4or 9huhada )inti ad9huki dan =n ohd zlan )inahzan#.Pn 4or 9uhaida )inti ohd4apiah dan A +engku haidir)in +engku 9amsudin$.@ik 4abila uda )inti bd zizdan =n 9hyrol =zanie )in3abion%.Pn niza )inti 9eli dan =n bd3azak )in ussianH.Pn 5an 3osnah )inti 5anaron dan =n uhammad6irdaus )in bd ;alilF.Pn 9umaiyah )inti ohd >aiddan =n uhammad az!anBembimbing kumpulan murid !K #$ 1 %&'(() * #$ 8+ dalam setiap aktiviti.Berancang aktiviti malam kebudayaan.B9entiasa bersama murid dalam setiap aktiviti sepanjangprogram. !B,-% /(&-&(&-&+
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x